KVKK İletişim Formu


6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
AMPER ELEKTRİK İNŞAAT VE SAN. A.Ş.
MAİL İLE REKLAM VE BİLGİLENDİRME ONAYI AÇIK RIZA BEYANI


Sayın İlgili,

Amper Elektrik İnşaat ve San. A.Ş. ile (Bundan sonra Şirket olarakanılacaktır.) paylaşmış olduğunuz Mail adresiniz onayınız ile Reklam /Bilgilendirme gönderimi için kullanılacaktırayrıca 6698 Sayılı Kişisel verilerin korunması kanunu uyarınca; Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek adına kişisel verilerinizin işlenmesi için rıza vermiş olmanız gerekli değildir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz kullanmış olduğumuz sistemlere bağlı olarak tedarikçi firmalar ve gerekmesi halinde Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile paylaşılacaktır.

Saklama Süresi

Tarafımıza vermiş olduğunuz onay ile Açık Rızanızı geri alana kadar veya işleme amacımız ortadan kalkana kadar saklanacaktır.

Rızanız ile Şirket’imiz tarafından işlenen verilerinizle ilgili olarak;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
e) KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
g) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınızın bulunduğunu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri uyarınca belirtiriz.

Yukarıdaki bilgileri okuduğumu ve anladığımı, Şirket’in kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin olarak işbu form ile bilgilendirildiğimi, yukarıda açılanmış şekilde Kişisel Verilerimin işlenmesini ve yukarıda belirtilen kişilerle paylaşılmasını serbest irademle onayladığımı, herhangi bir etki altında kalmaksızın açık ve tam olarak rıza gösterdiğimi beyan ederim.